อาหารที่ควรรับประทานในการเล่นกีฬาฟุตบอล

มนุษย์ทุกคนและ นักกีฬาฟุตบอล ย่อมมีความปรารถนาให้ร่างกายมีความสมบูรณ์

ความแข็งแรงและย่อมไม่มีโรคภัยมารบกวน เมื่อจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ คือการรับประทานอาหารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด การที่เล่นกีฬาฟุตบอลหรือการเล่นกีฬาชนิดต่างๆร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อมาบำรุงส่วนต่างๆของร่างกาย ในกระบวนการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นๆและได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ให้ร่างกายมีการใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่ ในการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความอยู่รอดและสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน มีจิตใจที่ผ่องใสมีสติปัญญาดียิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้นักกีฬาให้มีความพร้อมในการเล่นกีฬาฟุตบอลและที่สำคัญช่วยในเรื่องของพัฒนาการเล่นเนื่องจากนักกีฬาฟุตบอลมีการรับประทานอาหารที่ครบตามความต้องการของร่างกายสำหรับอาหารไทยที่นักกีฬาควรรับประทานอาหารตามที่มีอยู่ตามจำนวน 5 หมู่ด้วยกันคือ

อาหารหลักหมู่ที่ 1 ในการรับประทานอาหารในหมู่นี้จัดเป็นอาหารที่มีการสร้างให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นการเข้าปะทะหรือการเบียดแย่งซึ่งจะมีสารอาหารเป็นโปรตีนจะได้มาจากการรับประทานอาหารจากสัตว์และพืช

อาหารหลักหมู่ที่ 2 ในการรับประทานอาหารในหมู่นี้จัดเป็นอาหารที่มีการให้พลังงานเพื่อให้มีความอดทนในการเล่นซึ่งจะมีสารอาหารเป็นแป้งและน้ำตาล

อาหารหลักหมู่ที่ 3 ในการรับประทานอาหารในหมู่นี้จัดเป็นอาหารที่มีการบำรุงรักษาดวงตาเพื่อให้นักกีฬามีไหวพริบในการมองผู้ต่อสู้ซึ่งจะมีสารอาหารมาจากผักใบเขียวและพืชผักชนิดต่างๆ

อาหารหลักหมู่ที่ 4 ในการรับประทานอาหารในหมู่นี้จัดเป็นอาหารที่มีการให้พลังงานเพื่อให้นักกีฬามีความอดทนในการเล่นสูงซึ่งจะมีสารอาหารมาจากไขมันต่างๆ

อาหารหลักหมู่ที่ 5 ในการรับประทานอาหารในหมู่นี้จัดเป็นอาหารที่มีการให้วิตามินและเกลือแร่ซึ่งจะมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก